fbpx

Algemene voorwaarden

Tessa van Hoogstraten Interiors 

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdracht: de overeenkomst die tot stand is gekomen tussen de Opdrachtgever en Tessa van Hoogstraten Interiors.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden aan Tessa van Hoogstraten Interiors. 
 3. Project: het geheel van activiteiten gericht op het voltooien van de Opdracht. 
 4. Tessa van Hoogstraten Interiors: de opdrachtnemer die in opdracht van Opdrachtgever werkzaamheden verricht op het gebied van interieurontwerp, interieurstyling en interieuradvies. 
 5. Werk: ontwerpen, schetsen, tekeningen, plastische werken e.d. in de zin van de Auteurswet.  

 

Artikel 2: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, onderhandeling over een Opdracht en Opdracht tussen Opdrachtgever en Tessa van Hoogstraten Interiors.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Opdrachtgever, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op de werkzaamheden van ingeschakelde (hulp)perso(o)n(en) en/of derde(n) door of namens Tessa van Hoogstraten Interiors.
 4. De toepasselijkheid van door de Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 6. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Tessa van Hoogstraten Interiors en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden om de nietige of vernietigde bepalingen te vervangen door nieuwe bepalingen. De doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zal zoveel mogelijk in acht worden genomen.
 7. Ook al verlangt Tessa van Hoogstraten Interiors niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden, dan behoudt Tessa van Hoogstraten Interiors het recht om, in andere gevallen, stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen. 

 

Artikel 3: De aanbieding

 1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Tessa van Hoogstraten Interiors zijn vrijblijvend, tenzij een termijn is opgenomen voor aanvaarding. In dat geval vervalt de aanbieding na deze termijn. 
 2. De in een aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is vermeld.
 3. De in een aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief kosten, waaronder reis- en eventuele verblijfkosten, verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven. 
 4. Als aanvaarding van de aanbieding afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod, dan is Tessa van Hoogstraten Interiors daaraan niet gebonden. De Opdracht komt alleen volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand als Tessa van Hoogstraten Interiors dat aangeeft. 
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Tessa van Hoogstraten Interiors niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstige deel van de opgegeven prijs. 
 6. Aanbiedingen en prijsopgaven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 

 

Artikel 4: Uitvoering van de Opdracht

 1. De uitvoering van de Opdracht geschiedt door Tessa van Hoogstraten Interiors, meer specifiek door Tessa van Hoogstraten en/of (een) door haar ingeschakelde (hulp)perso(o)n(en).
 2. Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten, orders of aanwijzingen aan derden (waaronder leveranciers, winkeliers, webwinkels, enz.) in het kader van de uitvoering van de opdracht, door of namens de Opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de Opdrachtgever kan Tessa van Hoogstraten Interiors, voor rekening en risico van de Opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.
 3. De Opdrachtgever geeft geen Opdrachten, orders of aanwijzingen ter zake de Opdracht aan derden, zonder Tessa van Hoogstraten Interiors daarin te kennen.
 4. Tessa van Hoogstraten Interiors is gerechtigd de Opdracht in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 5. De Opdrachtgever verschaft tijdig alle informatie en neemt tijdig alle beslissingen die voor een goede uitvoering van de Opdracht noodzakelijk zijn.
 6. Blijkt tijdens de uitvoering van de Opdracht dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is de Opdracht aan te passen, dan treden partijen hierover met elkaar in overleg. Partijen nemen elkaars gerechtvaardigde belangen bij dit overleg in acht.
 7. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen. Indien dit niet het geval is, dient de Opdrachtgever dit terstond, maar in ieder geval uiterlijk binnen veertien (14) dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Tessa van Hoogstraten Interiors te melden. Na die termijn wordt geacht de Opdracht naar behoren te zijn uitgevoerd. 

 

Artikel 5: Verplichtingen van Tessa van Hoogstraten Interiors

 1. Tessa van Hoogstraten Interiors neemt door aanvaarding van de Opdracht een inspanningsverbintenis op zich. Tessa van Hoogstraten Interiors zal de Opdracht zo goed en zorgvuldig mogelijk uitvoeren. Een resultaatsverbintenis wordt uitdrukkelijk niet overeengekomen in onderhavige Opdracht. 
 2. Tessa van Hoogstraten Interiors is verplicht om alle gegevens van de Opdrachtgever vertrouwelijk te behandelen, voor zover Tessa van Hoogstraten Interiors weet of kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.
 3. De Opdracht wordt uitgevoerd volgens het overeengekomen indicatieve tijdschema. Deze termijn of termijnen zijn echter geen fatale termijnen, tenzij anders is overeengekomen.

 

Artikel 6: Verplichtingen van Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever is verplicht alle gegevens van Tessa van Hoogstraten Interiors vertrouwelijk te behandelen, voor zover de Opdrachtgever weet of kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.
 2. De Opdrachtgever is verplicht om alle gegevens, waarvan Tessa van Hoogstraten Interiors aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, tijdig aan Tessa van Hoogstraten Interiors worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan Tessa van Hoogstraten Interiors zijn vertrekt, heeft Tessa van Hoogstraten Interiors  het recht de uitvoering van de Opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. 
 3. De Opdrachtgever zal alle documenten die Tessa van Hoogstraten Interiors produceert tijdig beoordelen en controleren op juistheid.
 4. De Opdrachtgever verricht de aan Tessa van Hoogstraten Interiors verschuldigde betalingen uiterlijk op de overeengekomen dan wel aangegeven tijdstippen.
 5. De Opdrachtgever vrijwaart Tessa van Hoogstraten Interiors of de door Tessa van Hoogstraten Interiors ingeschakelde personen voor aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de Opdracht. Mocht Tessa van Hoogstraten Interiors toch door derden worden aangesproken, dan staat de Opdrachtgever Tessa van Hoogstraten Interiors zowel in als buiten rechte bij en doet alles wat in dit geval van hem verwacht mag worden. Laat de Opdrachtgever dit na, dan is Tessa van Hoogstraten Interiors gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten die Tessa van Hoogstraten Interiors hierdoor maakt komen voor rekening van de Opdrachtgever.
 6. De Opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de keuzes en toepassingen van het door Tessa van Hoogstraten Interiors gegeven advies en uitgevoerde werkzaamheden. 

 

Artikel 7: Honorarium, kosten en betalingsvoorwaarden

 1. Het honorarium is de vergoeding die Tessa van Hoogstraten Interiors toekomt voor de geleverde werkzaamheden.
 2. Partijen leggen schriftelijk vast op welke wijze het honorarium van Tessa van Hoogstraten Interiors en de eventuele bijkomende kosten zijn geregeld. Dit kan zijn op basis van de door Tessa van Hoogstraten Interiors bestede tijd tegen een van tevoren afgesproken uurtarief, een vast bedrag of een ander tussen partijen overeengekomen maatstaf. 
 3. Naast het honorarium is de Opdrachtgever de eventuele gemaakte reis- en verblijfkosten, administratiekosten, kosten van inschakeling van derden en/of onvoorziene kosten verschuldigd die gemaakt worden bij vervulling van de Opdracht. De Opdrachtgever dient deze kosten afzonderlijk te vergoeden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. 
 4. Als Tessa van Hoogstraten Interiors met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Tessa van Hoogstraten Interiors te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs, als die verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting als gevolg van de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen of andere gronden die bij het aangaan van de Opdracht redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 5. Voor wijzigingen die Tessa van Hoogstraten Interiors moet uitvoeren die niet te wijten zijn aan een toerekenbare tekortkoming is de Opdrachtgever afzonderlijke kosten verschuldigd. Ook wijzigingen zoals genoemd in artikel 4f die leiden tot wijziging van de werkzaamheden van Tessa van Hoogstraten Interiors, leiden in overleg tot herziening van de kosten.
 6. Tessa van Hoogstraten Interiors zal de Opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. Tessa van Hoogstraten Interiors zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
 7. Indien de Opdrachtgever de door Tessa van Hoogstraten Interiors kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is de Opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de Opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van Tessa van Hoogstraten Interiors genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.
 8. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan één (1) maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 9. Betaling dient steeds te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door Tessa van Hoogstraten Interiors aan te geven wijze, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 
 10. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. 
 11. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op. 
 12. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Tessa van Hoogstraten Interiors op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 13. Alle door Tessa van Hoogstraten Interiors gemaakte kosten om de factuur vergoed te krijgen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. Tessa van Hoogstraten Interiors is tegenover de Opdrachtgever aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever direct lijdt als: 
 • er sprake is van een toerekenbare tekortkoming;
 • de Opdrachtgever Tessa van Hoogstraten Interiors schriftelijk aansprakelijk heeft gesteld, en; 
 • Tessa van Hoogstraten Interiors de gevolgen van de tekortkoming niet of niet tijdig heeft hersteld.
 1. Tot de directe schade behoren in geen geval: gevolgschade, bedrijfsschade, productieverlies, omzet en winstderving.
 2. Tessa van Hoogstraten Interiors is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Tessa van Hoogstraten Interiors is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Tessa van Hoogstraten Interiors is bevoegd om fouten waarvoor zij aansprakelijk is voor eigen rekening te herstellen en/of de uit die fouten voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.
 4. Is Tessa van Hoogstraten Interiors volgens artikel 8.1 aansprakelijk, dan dient de directe schade die de Opdrachtgever heeft geleden te worden vergoed. 
 5. De door Tessa van Hoogstraten Interiors te vergoeden schade is per Opdracht beperkt tot de hoogte van het afgesproken honorarium, exclusief btw. Heeft Tessa van Hoogstraten Interiors een aansprakelijkheidsverzekering waar de schade onder valt, dan is de te vergoeden schade beperkt tot het bedrag van de uitkering van deze verzekering, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico.
 6. De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming is niet ontvankelijk indien de Opdrachtgever niet binnen veertien (14) dagen nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, ter zake schriftelijk en met redenen omkleed bij Tessa van Hoogstraten Interiors protesteert. In ieder geval vervalt elke vordering tot schadevergoeding indien deze niet binnen een jaar na de dag waarop de Opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd, in rechte aanhangig is gemaakt.

 

Artikel 9: Eigendoms- en auteursrechten

 1. Originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, ramingen, rapporten en andere bescheiden die Tessa van Hoogstraten Interiors bij de vervulling van de Opdracht heeft vervaardigd, blijven eigendom van Tessa van Hoogstraten Interiors, ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld aan de Opdrachtgever of aan derden
 2. Tessa van Hoogstraten Interiors heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking, verveelvoudiging en herhaling van zijn ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van zijn ontwerp, zoals bedoelt in de Auteurswet 1912 of de Beneluxwet inzake tekeningen en modellen, zulks ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
 3. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp van Tessa van Hoogstraten Interiors, of een deel daarvan, te (doen) herhalen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Tessa van Hoogstraten Interiors.

 

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Tessa van Hoogstraten Interiors geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, enz., blijven eigendom van gebruiker totdat de Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Tessa van Hoogstraten Interiors gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Tessa van Hoogstraten Interiors zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Voor het geval dat Tessa van Hoogstraten Interiors haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Tessa van Hoogstraten Interiors of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Tessa van Hoogstraten Interiors zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

 

Artikel 11: Duur en beëindiging van de Opdracht

 1. De Opdracht kan tussentijds worden opgezegd, zonder dat er sprake is van verwijtbaar tekortschieten door een der partijen in de nakoming van de opdracht. Deze opzegging dient plaats te vinden per aangetekend schrijven met vermelding van de reden van opzegging.
 2. Bij tussentijds beëindiging van de Opdracht door de Opdrachtgever zonder dat er sprake is van verwijtbaar tekortschieten in de nakoming van de Opdracht door Tessa van Hoogstraten Interiors, alsmede bij tussentijdse beëindiging door Tessa van Hoogstraten Interiors wegens verwijtbare handelingen van de Opdrachtgever, is Tessa van Hoogstraten Interiors gerechtigd te vorderen:
 3. (a) 125% van honorarium, berekend naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van de opzegging, en;
 4. (b) de vergoeding van alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit de verplichtingen die Tessa van Hoogstraten Interiors ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op de vervulling van de opdracht.
 5. Indien na het sluiten van de Overeenkomst aan Tessa van Hoogstraten Interiors omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, is Tessa van Hoogstraten Interiors gerechtig de Overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en vergoeding van kosten, schade en rente te vorderen, tenzij de Opdrachtgever op eerste verzoek passende zekerheid aanbiedt voor de nakoming van diens verplichtingen.
 6. Opdrachtgever en Tessa van Hoogstraten Interiors hebben te allen tijde het recht de Overeenkomst op te zeggen indien sprake is van overmacht. Van Overmacht is sprake als door feiten of omstandigheden, die niet aan een partij zijn te wijten, nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet gevraagd kan worden. Tevens is sprake van overmacht als zich feiten of omstandigheden voordoen die volgens de wet, rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvatting niet voor zijn rekening komen. Hieronder wordt in elk geval verstaan: ziekte(s), werkstakingen, verkeersstoornissen, brand, noodweer, terreur, pandemieën en oorlog. De partij aan wiens kant de overmacht zich voordoet, is bevoegd de opdracht op te zeggen.
 7. Ingeval van overmacht heeft Tessa van Hoogstraten Interiors het recht om haar verplichting op te schorten. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan twee maanden voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat een van de partijen schadeplichtig is.
 8. Indien Tessa van Hoogstraten Interiors bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts beperkt aan haar verplichtingen kan voldoen, is Tessa van Hoogstraten Interiors gerechtigd dit deel afzonderlijk te declareren en is de Opdrachtgever gehouden aan deze declaratie te voldoen.

 

Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de Opdracht tussen Opdrachtgever en Tessa van Hoogstraten Interiors is Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. De rechter in de vestigingsplaats van Tessa van Hoogstraten Interiors is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Tessa van Hoogstraten Interiors het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.